99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Historia Uczelni

WSGK - historia

 

 

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie w dniu 17 grudnia 2021 zmieniła nazwę na Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa pn. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania
z siedzibą w Kutnie została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 lipca 1998 r. Zgodnie z udzielonym pozwoleniem, uczelnia posiadała uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w jednej specjalności: „zarządzanie przedsiębiorstwem”. Decyzją z dnia 18 sierpnia 1999 r. nazwa
uczelni otrzymała brzmienie: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej.

Następnie uczelnia uzyskała pozwolenia na rozszerzenie kształcenia prowadzonego na
poziomie zawodowym: o specjalnościach „administracja publiczna”, „integracja europejska”,
„resocjalizacja i profilaktyka społeczna”, „pielęgniarstwo ogólne”, „geodezja gospodarcza
i gospodarka nieruchomościami”. W 2002 r. uczelnia uzyskała pozwolenie na kształcenie na
kierunku „informatyka” oraz w 2004 r. na kierunku „inżynieria środowiska”. Również
w 2004r. uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku
„europeistyka”.

Celem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej jest kształcenie na poziomie pozwalającym
budować w Polsce konkurencyjną gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy. Uczelnia
rozwijając się tworzyła nowe kierunki studiów zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy,
uzyskując zgodę na kształcenie na kierunkach: logistyka, psychologia i ratownictwo
medyczne.

W skład Uczelni wchodzi 6 wydziałów: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk
Technicznych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Studiów Europejskich,
Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich, Centrum Kształcenia Kadr i Nauczycieli,
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej zapewnia swoim studentom stabilne warunki
kształcenia oraz jak najlepsze przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się
środowisku społeczno-gospodarczym. Kształcenie jest prowadzone przede wszystkim na
studiach I i II stopnia. Jest ono efektywne, ponieważ jest ściśle powiązane z pracami
naukowymi i badawczo rozwojowymi nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Gospodarki
Krajowej.

W ramach Biura Karier świadczymy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy
wyborze ścieżki kariery. Od 2015 roku uczelnia prowadzi badania losów absolwentów Na
działalność Biura Karier składa się m.in.: prowadzenie baz danych studentów i absolwentów
oraz pracodawców, nawiązywanie współpracy z pracodawcami na zasadzie pośrednictwa
pracy, organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności interpersonalne, targów pracy
oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Wykształcenie profesjonalnych i kreatywnych absolwentów wymaga zatrudniania w szkole wyższej nauczycieli akademickich o wysokich kwalifikacjach, a także zaangażowanych w pracę dydaktyczną. Od nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej oczekuje się zatem dyscypliny pracy oraz ciągłego rozwoju naukowego.

Programy studiów, forma zajęć i egzekwowanie wiedzy niezależnie od rodzaju studiów
mają na celu utrwalanie nawyków samodzielnego uczenia się, umiejętności współpracy
w zespołach i kierowania nimi, rozwiązywanie problemów, rozwijanie kreatywności czy
myślenia proekologicznego.

O pozycji naukowej jednostki świadczą publikacje jej pracowników. Dlatego są i będą
prowadzone działania mające na celu uświadomienie potrzeby publikowania osiągnięć
naukowo badawczych w liczących się czasopismach naukowych, a także własnych.
Szczególna troską Uczelni jest współpraca z jednostkami gospodarczymi regionu
łódzkiego. Wysoki poziom prac naukowych i badawczo rozwojowych jest uwarunkowany
zatrudnianiem kompetentnej i odpowiednio umotywowanej kadry. Przekłada się to również
na poziom nauczania.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej chce być Uczelnią przyjazną dla swojej
społeczności akademickiej, a także dla jej otoczenia. Przejawia się to we wspieraniu różnych
form działalności sprzyjających realizacji talentów i predyspozycji studentów i pracowników,
a których nie mogą prowadzić w ramach pracy zawodowej bądź w ramach programów
studiów.

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej jest ważnym elementem lokalnej społeczności
w wymiarze regionalnym i jej działania są uważnie obserwowane. Lokalna społeczność chce
być dumna ze swojej Uczelni i dlatego musi być informowana o jej osiągnięciach, aktualnych
i historycznych, a także być naocznym świadkiem jej działań.

Skip to content